GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

1. Typ osobných údajov, ktoré spracúvame.
Za účelom vedenia účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, číslo bankového účtu, údaje o platbách, email, telefónne číslo, podpis.

2. Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje.
Účtovníctvo – vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia účtovníctva a plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov súvisiacich s účtovnou agendou.

3. Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie osobných údajov môžete dať samostatným vyhlásením.

4. Ako súhlas môžete odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek zaslaním oznámenia na email info@comfortout.sk.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Účtovné doklady sa uchovávajú 10 rokov.

6. Ako spracúvame vaše osobné údaje a ako ich zabezpečíme?
Spracúvame ich v elektronickej a listinnej podobe. V programoch MS Office, Elektronická pošta.
V spoločnosti máme prijaté potrebné technické a organizačné opatrenia. Prístup do pracovného počítača je chránený heslom a počítače sú chránené antivírovým program.

7. Aké máte práva?
Máte právo na prístup k údajom. Máte právo na opravu, resp. vymazanie a právo na obmedzenie spracúvania. Máte právo požiadať o zaslanie vašich osobných údajov v elektronickej podobe /napr. prenos do inej spoločnosti/.

8. Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť vznikom spoločnosti a v kompletnom znení sú k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

Návrat hore